Nieuw Elan wil duurzame bedrijfsvoering

Nieuw Elan wil duurzame bedrijfsvoering

 

Nieuw Elan is voorstander van zuinig omgaan met het milieu en duurzaam ondernemen en vindt dat de gemeentelijke overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft.
 
Nieuw Elan wil:

 1. Snelle invoer van led-verlichting in alle openbare gebouwen en in de openbare ruimte.
 2. Plaatsing van zonnepanelen op openbare gebouwen.
 3. Samenwerking met grote organisaties als de woningcorporaties, grote bedrijven en agrarische- en sierteeltondernemers voor plaatsing van zonnepalen en het genereren van lokale energie.
 4. Inwoners en bedrijven actief stimuleren omenergiezuinige maatregelen te nemen.

 
De gemeente zet in op duurzaamheid. De ondernemers blijven hier niet bij achter, omdat zowel het bedrijfsleven als haar vertegenwoordigers gekozen hebben voor versterking van de duurzaamheid. Niet alleen in het gebied, maar ook in de bedrijfsvoering wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met kostbare en schaarse middelen, zoals grondstoffen, ruimte, arbeidskrachten of vertrouwen. Het getuigt van visie om juist nu voor duurzaamheid te kiezen.
 
Om concrete uitbreidingsplannen voor de toekomst te realiseren, is het van belang dat het gemeentebestuur een keuze maakt in welke richting de Rijnstreek zich kan ontwikkelen.
 
In het rapport Op naar een duurzame economische ontwikkeling van de regio Rijnstreek, hebben de initiatiefnemers (Gemeente Alphen aan den Rijn, Kamer van Koophandel, VOA en Rabobank Rijnstreek) de volgende Top 10 samengesteld. 

 1. De ondernemers moeten zich voorbereiden op de periode na de recessie en kiezen voor duurzaamheid, zodat zij straks een voorsprong hebben.
 2. Investeren in groene innovatie is onvermijdelijk voor de lange termijn en continuïteit van het bedrijf; samenwerking met partijen in de keten is hierbij een ‘must’.
 3. De ondernemers moeten meer gebruik maken van hoogwaardige kennisnetwerken in de omliggende (universiteit)steden. Daarnaast moet er worden gezorgd voor een betere aansluiting tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio en uitbreiding het aantal leerplaatsen.
 4. Als regio dient er ruimte te worden geboden voor stuwende bedrijvigheid in de vorm van hoogwaardige maakindustrie.
 5. De Rijnstreek dient actief geprofileerd te worden als een aantrekkelijke en kwalitatieve vestigingsplaats voor dienstverleners.
 6. Ook dient de aantrekkelijkheid van de Rijnstreek te worden vergroot als woonlocatie - ook voor de top van de markt - door versterking van de voorzieningen op het gebied van winkelen, cultuur, recreatie en kinderopvang.
 7. Faciliteer pendel met goede bereikbaarheid, sterke infrastructuur (o.a. verbreding N207) en hoogwaardig openbaar vervoer.
 8. Behoud de diversiteit van het gebied door meervoudig grondgebruik te stimuleren, te herstructureren, vernieuwen en verdichten. Onderzoek hergebruik en functiewijziging van incourante(kantoorpanden).
 9. Onderzoek de kansen die de nieuwe overslagterminal biedt, los knelpunten tijdig op, ontwikkel een visie op het gebied er omheen en focus op bedrijven die waarde toevoegen.
 10. Betrek ondernemers tijdig bij de uitwerking van plannen in de Oude Rijn Zone; gebruik hun kennis, kracht en investeringsbereidheid. Gebruik het plan als katalysator voor de ontwikkeling naar een duurzame Rijnstreek.

Het uitgangspunt van deze Top 10 is dat op basis hiervan zowel door de gemeente als door de ondernemers (via de VOA) vervolgactiviteiten ontplooid moeten worden, die van de Rijnstreek een economisch duurzame regio maken.
Nieuw Elan onderschrijft deze aanbevelingen en conclusies van harte en vindt dat deze 10 punten nog steeds actueel zijn en alle aandacht verdienen!

Duurzame Ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen opraken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn de afgelopen twintig jaar gevestigde begrippen geworden. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam (bron: wikipedia).

Nederland scoort slecht met schone technologie
Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) scoort Nederland slecht op het gebied van schone technologie, zoals de toepassing van duurzame productieprocessen en producten als ledlampen en zonnepanelen. België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Slowakije, Brazilië, India en China steken Nederland de loef af.


Reacties

WhatsApp us!