Letselschade

Letselschade Foto: De Beeldredacteur/Oscar van der Wijk

Elke dag vinden er wel ergens ongevallen met letsel plaats. Daardoor kan letselschade ontstaan. Als het ongeval in juridische zin aan iemand - en dat kan ook een rechtspersoon zijn - kan worden toegerekend, is die (rechts)persoon schadeplichtig.

A: CIVIEL
Neem bijvoorbeeld een fietser die aangereden wordt door een automobilist. Deze automobilist pleegt dan jegens de fietser een onrechtmatige daad. De automobilist behoort verzekerd te zijn voor de schade die hij/zij aanricht en zal de aansprakelijke verzekeraar de concrete schade van de fietser moeten vergoeden. Dit houdt in dat alle kosten die daadwerkelijk door de etser als gevolg van het ongeval en het daarmee samenhangende letsel worden gemaakt moeten worden vergoed. Deze schade bestaat afhankelijk van de ernst van het letsel vaak uit inschakelen van hulp, al dan niet tijdelijk, verlies van verdienvermogen, medische kosten, reiskosten etc. De fietser kan hulp inschakelen van een belangenbehartiger c.q. letselschadeadvocaat om zijn letselschade te verhalen op deze verzekeraar. Ook de kosten daarvan moeten worden vergoed. Het herstel duurt afhankelijk van de ernst van het letsel één tot twee jaar. Dan is sprake van een medische eindsituatie en kan een schade worden afgewikkeld. Een medische eindsituatie is het moment dat iemand ofwel volledig hersteld is ofwel dat helder is dat geen verder herstel of verslechtering meer te verwachten is. Letselschade gaat over geld. Schadevergoeding kan ook in natura plaatsvinden maar dat komt veel minder voor. Het toegebrachte letsel wordt in zekere zin op geld gewaardeerd. Van belang is bij de schaderegeling zoveel mogelijk rekening te houden met alle omstandigheden, ook de toekomstige. Dit is niet altijd makkelijk, maar vaak wel aardig in te schatten en te begroten. De schadevergoeding is altijd een netto vergoeding. En dus niet belast. Daarover hieronder meer.

B. FISCAAL
Valt de letselschadevergoeding in box 1 (tarief max. 52%) of in box 3 (vermogen). Daarover is de staatssecretaris van Financiën duidelijk: in de regel is het als eenmalig bedrag uitgekeerd en dus belast in box 3. Echter geldt dan geen vrijstelling voor de te maken kosten die betaald worden uit de vergoeding? Recente jurisprudentie geeft de Staatssecretaris gelijk. Er geldt geen vrijstelling voor een letselschadevergoeding in box 3. Voor gerechtigden kan dit dus van invloed zijn op huur- en zorgtoeslag. Maar het kan fiscaal erger. De fiscus wil namelijk nog wel eens het standpunt innemen dat de vergoeding wordt uitgekeerd wegens verlies aan verdienvermogen (belast in box 1). Deze gedachtegang van de fiscus is niet juist!. Het verlies van verdienvermogen is een netto vergoeding voor het niet meer kunnen verrichten van werkzaamheden door de gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat, dus geen compensatie voor gederfd loon. Het is derhalve van een eminent belang een belastinggarantie op te nemen om bij de afwikkeling van de schade bij de schadeplichtige partij, c.q. de achterliggende verzekeraar aan te dringen op de afgifte van een belastinggarantie. In een dergelijk document verplicht de betalende partij zich om het verweer tegen een eventuele belastingaanslag uit hoofde van box 1 voor haar rekening te nemen en de eventuele belasting te voldoen.

Jan Willem van de Stouwe NAHV Accountans / Ovendo Belastingadvies B.V Jan Willem, alleenstaand, dochter van 13 jaar en woonachtig in Alphen aan den Rijn. Sinds begin jaren ‘90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.

 


Reacties