Leidse begroting 2024 - 2027 aangeboden aan gemeenteraad

Leidse begroting 2024 - 2027 aangeboden aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende meerjarenbegroting opgesteld. In de programmabegroting 2024-2027 blijft het college koers houden én investeren in de noodzakelijke voorzieningen om Leiden een leefbare stad te houden, voor iedereen. Daarbij is rekening gehouden met de beschikbare financiële ruimte, maar ook met de draagkracht van de stad en de gemeentelijke organisatie.

Wethouder Ashley North (Financiën) heeft de programmabegroting 2024-2027 namens het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Antje Jordan. In de begroting staat waar de gemeente geld aan besteedt. Het is de tweede begroting van dit college en gaat over 626 miljoen euro in 2024. In de begroting worden de plannen van het college omgezet naar beleid en financiën.

Samen bouwen aan een leefbare stad
Net als in de Kaderbrief 2023-2027 is het ons gelukt een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Dit houdt in dat we onze plannen kunnen betalen uit de beschikbare budgetten. Ondanks dat we in de kaderbrief moeilijke keuzes hebben gemaakt, blijven we koers houden én investeren in de noodzakelijke voorzieningen voor een leefbaar Leiden. We werken aan een duurzame en sociale stad, met betaalbare woningen voor alle Leidenaars. We zijn ambitieus; we willen veel bereiken voor Leiden. Tegelijkertijd moeten Leidenaars de ontwikkelingen kunnen bijbenen. Zo betrekken we de stad bij onze beslissingen. Ook investeren we in maatregelen die ervoor zorgen dat mensen meedoen. We zetten in op het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van armoede.

Financiële kaders
De financiën van Nederlandse gemeenten staan onder druk. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de toegenomen inflatie, rentestijgingen en minder geld vanuit het Rijk voor gemeenten. In vrijwel alle gemeenten worden deze ontwikkelingen gevoeld. Dat geldt ook voor Leiden. Niet alles is zonder meer mogelijk. Daarom heeft het college keuzes gemaakt in de Kaderbrief 2023-2027. Hierbij is de begroting bijgesteld voor de hoge inflatie en gestegen rente. Ook zijn moeilijke keuzes gemaakt. Het college heeft meerdere beleidswensen moeten uitstellen. Aanvullend daarop zijn lokale belastingen aangepast voor loon- en prijsontwikkeling. De keuzes uit de kaderbrief zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2024-2027.

Sober maar met het oog op de toekomst
Wethouder Ashley North: “Er gebeurt veel in de wereld en veranderingen volgen elkaar snel op. De oorlog in Oekraïne, de prijsstijgingen, hogere energiekosten, en met de val van het kabinet is daar een nieuwe onzekerheid bijgekomen. Vanuit de gemeente brengen we deze ontwikkelingen in kaart en houden hier rekening mee in onze financiën. Alleen zo kunnen we de stad vooruit helpen op een verstandige, behoedzame manier. Gezien de grote woningnood blijven we investeren in duurzame, betaalbare woningen, ook nu bouwen duurder wordt. Ook blijven we de stad aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals met de Duurzame Wijkvernieuwingen. Nu verduurzamen werkt uiteindelijk door op de lange termijn, zowel in kosten als het klimaat. We investeren in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en de gezondheid van onze inwoners. Alleen zo houden we Leiden een leefbare en financieel gezonde stad.

Behandeling gemeenteraad
De programmabegroting 2024 – 2027 en de tweede voorgangsrapportage zijn nu aangeboden aan de gemeenteraad ter bespreking en vaststelling. Op de website van de gemeenteraad kunt u de data vinden waarop de begroting in de commissies wordt behandeld: www.gemeenteraadleiden.nl.

Informatie
De programmabegroting 2024-2027 staat op de website: programmabegroting.leiden.nl


Reacties

WhatsApp us!