Innoveren en samenwerken sleutels tot succesvolle groei

Innoveren en samenwerken sleutels tot succesvolle groei Foto: Richard Rood

Noord-Holland Noord staat voor de grote opdracht om te transformeren naar een klimaat- vriendelijke, duurzame en inclusieve economie. De urgentie is groot, dat voelt iedereen. Het is hoog tijd om te durven kiezen, om over grenzen heen te stappen en nauwer samen te werken, vindt Ralph van Soomeren, directeur coöpera- tieve Rabobank.

“De huidige grote maatschappelijke issues oplossen, dat is in je eentje niet te doen”, is de overtuiging van Ralph. “Daarvoor moet je echt met elkaar samenwerken. Noord-Holland Noord is een welvarende regio die veel te bieden heeft, maar er zijn ook uitdagingen. De economie groeit bij ons minder hard dan gemiddeld in Nederland, innovatie in het bedrijfsleven blijft achter, de infrastructuur en huizenmarkt hebben verbeterpotentieel en voor jonge talenten moet de regio uitdagender worden. Het een heeft natuurlijk met het ander te maken, maar een stad als Alkmaar heeft bijvoorbeeld alle potentie om een te gekke studentenstad te zijn, lijkt me. En er zijn genoeg interessante bedrijven om stage te lopen of af te studeren, alleen moet je dat als student wel weten.”

Altijd vanuit het perspectief van de brede welvaart
“RaboResearch, ons economisch kenniscentrum, heeft de regio uitgebreid verkend en vijf opgaven geformuleerd om Noord-Holland Noord toekomstbestendig te maken. Daarbij is het doel niet alleen economische groei, maar juist de brede welvaart. Er is dan ook gekeken naar zaken als gezondheid, leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. De onderzoekers interviewden tijdens het onderzoek sleutelpersonen bij toonaangevende ondernemingen, kennisinstellingen en overheids- organisaties. Ook hielden ze gesprekken met studenten en stakeholders en vergeleken de uitkomsten met eigen cijfers en analyses. Voor een economie die bijdraagt aan brede welvaart blijken verbinding en samenwerking cruciaal. Het is nodig om meer bruggen te slaan binnen de zogenoemde ‘triple helix’: onderwijs, bedrijfsleven en overheid, intensiever samen te werken en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Betrek het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord en het Economisch Forum Holland boven Amsterdam als belangrijke partijen in deze regionale verbondenheid en richt een ‘economic board’ op, zijn in het oog springende conclusies.”

Met een schuin oog kijken naar 'grote broer' Amsterdam
“We zijn in Noord-Holland harde werkers met een sterke autonomie. Dat zouden we misschien wat meer mogen vertellen, een beetje de flair gebruiken van de start- en scale-up scene van onze ‘grote broer’, de metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze economisch sterke buurregio trekt veel naar zich toe: bedrijven, voorzieningen, arbeidskrachten. Maar wie voedt, bouwt en bevoorraad die MRA? Precies, wij. Dus laten we trots zijn op onze eigenheid en de band met de MRA beschouwen als een goede relatie. Daarin versterk je elkaar, profiteer je van elkaar en vul je elkaar aan. Het zou mooi zijn om in die relatie economisch slimme keuzes te maken, kennis uit te wisselen en creativiteit toe te voegen.”

Scherp kiezen en bruggen slaan
“Onze regio heeft diverse sterke sectoren in huis die een goede basis vormen voor economische vernieuwing. Uit het rapport blijkt dat we scherp zouden moeten kiezen voor veredeling van zaad en bloembollen (we hebben Seedvalley in onze regio), energy & health met onder meer de campus in Petten, de ‘blauwe economie’, activiteiten gerelateerd aan zee en kust, de bouw- en onderhoudseconomie die kansen biedt aan biobased en circulair bouwen en tot slot digitalisering en datascience, die alle ontwikkelingen versnelt. Als je ruim baan biedt aan ondernemerschap en vernieuwing in deze vijf economische specialisaties, creëer je als het ware een ‘tuin van innovatie’. Ook de wegverbindingen, het openbaar vervoer en het elektriciteitsnet hebben een impuls nodig. Er zijn meer huizen nodig, ook gebouwd in kleinschalige projecten, als voorwaarde voor een nieuwe economische dynamiek en om ons gebied aantrekkelijker te maken voor wonen en werken. Gelukkig gebeurt er op dit gebied al veel. Van het nieuwe Centrum voor Verduurzaming in de regio Alkmaar tot biobased woningbouw en het Blue Port Center in Den Helder. Allemaal mooie stappen in de goede richting. Het is nu zaak om die ontwikkeling samen te versnellen.”

Stimuleren van groei en investeren in leefomgeving
Rabobank voerde dit onderzoek uit omdat zij als coöperatieve bank een substantiële bijdrage wil leveren aan het welzijn en de welvaart in de regio. Het stimuleren van economische groei en tegelijkertijd investeren in een vitale leefomgeving staan daarin centraal. Dat doet ze door samen met hun klanten, leden en partners op te trekken en ze op verschillende manieren te ondersteunen. Onder meer met netwerken, kennis en financiële middelen. Specifiek richt Rabobank zich op het versnellen van de drie grote maatschappelijke transities: de duurzaamheids- en energietransitie, de transitie naar duurzame voedselketens en de transitie naar een inclusieve maatschappij.

Meer weten of het hele rapport downloaden? Kijk op rabobank.nl/alkmaar e.o.


Reacties

WhatsApp us!