Een volgende stap in de gezamenlijke, regionale bedrijfsvoering

Een volgende stap in de gezamenlijke, regionale bedrijfsvoering

Het bestuur van Servicepunt71 heeft de vier deelnemende gemeenten, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude geadviseerd de regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering een andere vorm te geven. Het bestuur adviseert de gezamenlijke bedrijfsvoering onder te brengen bij de gemeente Leiden. Het bestuur stelt voor om dit beoogde toekomstperspectief nader te onderbouwen. Dit onderzoek moet ertoe leiden dat de gemeenten in de eerste helft van 2021 een principebesluit kunnen nemen over het veranderen van de samenwerkingsvorm.

Waarom een ander samenwerkingsmodel
De afgelopen jaren zijn de gemeenten in de regio nauw met elkaar gaan samenwerken in de bedrijfsvoering door het oprichten van de bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71. De samenwerkende gemeenten hebben hiermee bereikt wat ze in 2012 beoogden. Inmiddels ervaren de gemeenten en Servicepunt71 een aantal knelpunten in de dienstverlening. Deze knelpunten hebben enerzijds te maken met het feit dat de bedrijfsvoering op afstand georganiseerd is. Dit maakt het moeilijk voor Servicepunt71 om de gemeenten te ondersteunen in het uitvoeren van de complexer wordende maatschappelijke opgaven waarbij de bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. Anderzijds worden de knelpunten veroorzaakt door de wijze waarop de bedrijfsvoering wordt aangestuurd. De gemeenten sturen als eigenaren en opdrachtgevers van Servicepunt71 de bedrijfsvoering gezamenlijk aan. Dit is ingewikkeld omdat de aard en het tempo van de behoeften van de gemeenten verschillen. Dit leidt vaak tot een compromis waar niemand helemaal tevreden mee is.

Samenwerken blijft het uitgangspunt
De samenwerkende gemeenten zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van samenwerken in de bedrijfsvoering. Primaire processen van gemeenten gaan bovendien meer op elkaar lijken. Nu de bedrijfsvoering steeds meer verweven raakt met de primaire taken van de gemeenten is het logisch om de samenwerking hierop aan te laten sluiten. Alleen dan kan de bedrijfsvoering van toegevoegde waarde zijn in het realiseren van onze maatschappelijke opgaven.

 


Reacties